PRIVACY POLICY

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

 • 1. ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบุคคลซึ่ง Setouchi DMO ได้รับมาจากการสอบถามทางออนไลน์ แอพพลิเคชัน อีเมล
  หรือโทรศัพท์ ซึ่งสามารถใช้ระบุตัวบุคคลได้ (ต่อไปเรียกว่าข้อมูลส่วนบุคคล)
  จะได้รับการจัดการตามข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้
 • 2. ข้อมูลใดๆ ซึ่งอาจสามารถใช้ระบุตัวบุคคล ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
  และอื่นๆ
 • 3. ในกรณีที่ Setouchi DMO ขอข้อมูลส่วนบุคคล
  จะต้องระบุอย่างชัดเจนว่าข้อมูลที่ขอนั้นจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด
  และจะขอข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น
 • 4. Setouchi DMO จะใช้มาตรการที่เหมาะสมในการใช้งานข้อมูลและเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล
  การปลอมแปลงข้อมูล การใช้ข้อมูลผิดวัตถุประสงค์ การเข้าถึงข้อมูลโดยผิดกฎหมาย
  และการละเมิดความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
 • 5. Setouchi DMO จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาแก่บุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้
  ก. มีคำร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการจากผู้มีสิทธิตามกฎหมายให้เปิดเผยข้อมูล
  ข. ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • 6. ในกรณีที่มีบุคคลร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล Setouchi DMO
  จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลหลังจากได้ทำการตรวจสอบบุคคลผู้ร้องขอผ่านทางวิธีการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • 7. Setouchi DMO จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ
  แนวทางและข้อบังคับระดับประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎเหล่านี้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ลิขสิทธิ์

ข้อมูลซึ่งโพสต์ไว้บน SETOUCHI REFLECTION TRIP (ข้อความ ภาพถ่าย รูปภาพ และอื่นๆ)
ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้ทำการคัดลอก ทำซ้ำ และขายโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด
เว้นแต่ในกรณีอื่นตามที่กฎหมายลิขสิทธิ์กำหนด

ลิงค์

เว็บไซต์อื่นๆ สามารถเผยแพร่ลิงค์ซึ่งเชื่อมต่อไปยัง SETOUCHI REFLECTION TRIP ได้ อย่างไรก็ตาม
โปรดแน่ใจว่าท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

 • เมื่อโพสต์ลิงค์ ให้ใช้ที่อยู่ของลิงค์หน้าแรกสุด(http://setouchitrip.com/).
 • ระบุอย่างชัดแจ้งว่าลิงค์ดังกล่าวเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ทางการของ SETOUCHI DMO

ข้อจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

Setouchi DMO พยายามที่จะตรวจสอบว่าข้อมูลที่เราโพสต์นั้นถูกต้องและการเชื่อมโยงต่างๆ มีความปลอดภัย
อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความมีประโยชน์ หรือความปลอดภัยได้
นอกจากนี้ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือลิงค์โดยที่ไม่มีกำหนดล่วงหน้า Setouchi DMO
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือการลบข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ หรือข้อมูลอื่นๆ
บนเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเราหลังจากที่ข้อมูลเหล่านั้นได้เผยแพร่บนเว็บไซต์แล้ว

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดหรือไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น ไฟดับเนื่องจากภัยธรรมชาติ
การระบาดของไวรัส หรือการก่อวินาศกรรมโดยบุคคลที่สาม Setouchi DMO จะไม่รับผิดชอบใดๆ
ต่อการความขัดข้องของเว็บไซต์หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ดังกล่าว