TERMS OF USE

ข้อกำหนดการใช้งาน

  1. ข้อ 1 (การท่องเที่ยวแห่งเซโตอุจิ (SETOUCHI))

   การท่องเที่ยวแห่งเซโตอุจิ เป็นองค์กรซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน มีเป้าหมายเพื่อสร้างแบรนด์เซโตอุจิผ่านการมีส่วนร่วมทางยุทธศาสตร์ในกิจการต่างๆ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยการขยายความร่วมมือกับประชา กรในท้องที่ และก่อให้เกิดความมั่งคั่งในชุมชน เพื่อให้ผู้คนทั้งในระดับโลกและในประเทศรู้จักเซโตอุจิในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำแห่งใหม่ของญี่ปุ่นซึ่งเต็มไปด้ วยความหลากหลายและต้องการกลับมาเยือนอีกครั้ง

  2. ข้อ 2 (วัตถุประสงค์และการบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งาน)

   ข้อกำหนดการใช้งานนี้บังคับใช้กับการบริการข้อมูลเซโตอุจิ (ต่อไปเรียกว่า บริการของเรา) ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งเซโตอุจิเป็นผู้ให้บริการและกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น เพจเฟซบุ๊ก หรือเว็บไซต์ต่างๆ (ต่อไปเรียกว่า เว็บไซต์ของเรา) ซึ่งให้บริการโดยการท่องเที่ยวแห่งเซโตอุจิ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเราทุกคนรวมถึงการท่องเที่ยวแห่งเซโตอุจิจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ การท่องเที่ยวแห่งเซโตอุจิอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือภายหลังการเปลี่ยนแ ปลง การแก้ไขทั้งหมดจะถูกโพสต์ลงบนเว็บไซต์ของเรา และหากท่านยังคงเข้าถึงหรือใช้บริการของเราต่อไปหลังจากที่เราได้โพสต์การแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้แล้วจะถือว่าท่ านยอมรับข้อผูกพันตามข้อกำหนดที่แก้ไขแล้วนั้น นอกจากนี้ เราอาจกำหนดข้อกำหนดแยกออกจากข้อกำหนดการใช้งานข้างต้น (ต่อไปเรียกว่า ข้อกำหนดเฉพาะ) ในกรณีนี้ ข้อกำหนดเฉพาะจะถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดนี้และในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งใดๆ ระหว่างข้อกำหนดนี้กับข้อกำหนดเฉพาะ ให้ยึดเอาข้อกำหนดเฉพาะเป็นหลัก

  3. ข้อ 3 (การใช้บริการและการยอมรับความเสี่ยง)

   ‘บริการ’ หมายถึง บริการซึ่งจัดให้ท่านสำหรับรับชม ใช้งาน และเพลิดเพลินไปกับบทความเกี่ยวกับร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว การจำหน่ายสินค้า รวมถึงข้อเสนอพิเศษและคูปองต่างๆ ในเซโตอุจิบนเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งเซโตอุจิ เมื่อใช้บริการของเรา ถือว่าท่านยอมรับว่าการท่องเที่ยวแห่งเซโตอุจิไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อความรับผิดซึ่งอาจเกิดขึ้นไม่ว่าจะใช้บริการนี้ไปในทางใด อย่างไรก็ตาม ข้อมูล เนื้อหา เนื้อความ สินค้า และบริการทั้งหมดที่ท่านสามารถใช้งานบนเว็บไซต์ของเราและบริการของเราได้รับการจัดทำโดยการท่องเที่ยวแห่ง เซโตอุจิตามขอบเขตที่สามารถจัดทำได้ เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยข้อกำหนดเฉพาะ การท่องเที่ยวแห่งเซโตอุจิไม่ได้เป็นตัวแทนหรือการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยต่อการดำเนินงานของเว็บไซต์ ข้อมูล เนื้อหา เนื้อความ และสินค้าซึ่งอยู่บนเว็บไซต์ของเรา เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยข้อกำหนดเฉพาะ ท่านยอมรับอย่างชัดแจ้งที่จะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการใช้บริการของเรา นอกจากนี้ เมื่อใช้บริการของเรา ท่านอาจต้องลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ซึ่งให้บริการโดยโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก เป็นต้น ในกรณีดังกล่าว การใช้งานเว็บไซต์ของเราอาจมีปัญหาอันเนื่องมาจากความล้มเหลวซึ่งเกิดจากผู้ให้บริการเหล่านั้น การจำกัดการใช้งาน และ/หรือการจำกัดหรือข้อผิดพลาดของแอพพลิเคชั่นบุคคลที่สามที่ใช้งานบริการเหล่านั้น การท่องเที่ยวแห่งเซโตอุจิจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อกรณีข้างต้น และการท่องเที่ยวแห่งเซโตอุจิจะไม่รับผิดชอบต่อโพสต์ใดๆ บนเว็บไซต์โซเชียลมีเดียนั้นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการของเรา หรือความรับผิดใดๆ หรือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโพสต์ดังกล่าว ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการสื่อสารใดๆ ก็ตามซึ่งจำเป็นในการใช้งานบริการของเรา การใช้งานอุปกรณ์สารสนเทศ ซอฟต์แวร์ และอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

  4. ข้อ 4 (ระบบที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานเว็บไซต์)

   เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นไปด้วยความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น เราได้ตรวจสอบการใช้งานและยืนยันการตรวจสอบโดยใช้เบราเซอร์ดังต่อไปนี้ (ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2560) เว็บไซต์อาจไม่สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นในระบบอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ โปรดเข้าใจว่า แม้ในกรณีที่ใช้งานเว็บไซต์ผ่านระบบที่เหมาะสม การตั้งค่าเบราเซอร์หรืออุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้อาจทำให้ไม่สามารถรับชมเว็บไซต์ได้

   [Windows]
   Microsoft Internet Explorer 11 หรือใหม่กว่า Mozilla Firefox เวอร์ชันล่าสุด Google Chrome เวอร์ชันล่าสุด
   [Macintosh]
   Safari เวอร์ชันล่าสุด Mozilla Firefox เวอร์ชันล่าสุด Google Chrome เวอร์ชันล่าสุด
   [Apple iOS ]
   Mobile Safari iOS8 หรือใหม่กว่า [Google Android] Google Chrome เวอร์ชันล่าสุด

  5. ข้อ 5 (การระงับการให้บริการ)

   การท่องเที่ยวแห่งเซโตอุจิอาจหยุดให้บริการนี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากการบำรุงรักษาการบริการ ระบบ การออกแบบ และ/หรือการเปลี่ยนแปลงการทำงาน นอกจากนี้ การให้บริการอาจถูกระงับไว้ชั่วคราวหรือถาวรเนื่องจากความล้มเหลวของระบบหรือการบำรุงรักษาระบบที่จำเป็น สำหรับการให้บริการของเรา ตลอดจนอุบัติเหตุและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งเซโตอุจิจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีทั้งหมดดังกล่าว

  6. ข้อ 6 (การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล)

   การท่องเที่ยวแห่งเซโตอุจิทราบดีถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลในบริการของเรา และคำนึงถึงการปกป้องข้อมูลดังกล่าวด้วยความรับผิดชอบสูงสุด การท่องเที่ยวแห่งเซโตอุจิจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้ท่านใช้บริการของเราอย่างมั่นใจ สำหรับการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของคุณ โปรดดูที่หน้าเพจดังต่อไปนี้
   http://setouchitourism.or.jp/sitepolicy/

  7. ข้อ 7 (การกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาต)

   ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้กระทำการต่อไปนี้ในการใช้บริการนี้:
   • ฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งาน
   • การกระทำทางอาญาหรือการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย • การช่วยหรือจูงใจให้เกิดการกระทำความผิดทางอาญา
   • ปลอมแปลงข้อมูลซึ่งโพสต์บนบริการของเรา
   • แอบอ้างเป็นบุคคลอื่นในการใช้บริการของเรา
   • ส่งไวรัสคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมอันตรายอื่นๆ
   • จงใจทำให้ระบบทำงานหนักเกินไป
   • ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วนตัว ชื่อเสียง ความไว้วางใจ และสิทธิอื่น ๆ ของการท่องเที่ยวแห่งเซโตอุจิ ผู้ใช้บริการของเรา ผู้ผลิตสินค้า หรือบุคคลที่สาม
   • หากำไรจากการใช้งานบริการของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการท่องเที่ยวแห่งเซโตอุจิ
   • การชักชวนและการโฆษณากิจกรรมหรือบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง • หมิ่นประมาทการท่องเที่ยวแห่งเซโตอุจิ ผู้ใช้บริการของเรา ผู้ผลิตสินค้า หรือบุคคลที่สาม
   • โพสต์ข้อมูลที่เป็นเท็จ ทำให้เข้าใจผิด หรือไม่ถูกต้องเกี่ยวกับบริการของเรา
   • โพสต์ภาพลามกอนาจารของเด็ก เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม โดยใช้ภาษาที่ส่อถึงการเลือกปฏิบัติ รวมถึงสิ่งอื่นๆ ที่ถือว่าไม่สามารถยอมรับได้ในบริการของเรา
   • โพสต์คำหรือรูปภาพที่มีความรุนแรงหรือถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม รวมถึงคำหรือภาพที่ทำให้ผู้ใช้ท่านอื่นรู้สึกไม่สบายใจ
   • การกระทำอื่นๆ ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งเซโตอุจิถือว่าไม่สามารถยอมรับได้
   หากพบว่ามีการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดที่กล่าวมาข้างต้น
   การท่องเที่ยวแห่งเซโตอุจิจะระงับการให้บริการของผู้ใช้รายนั้นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะลบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คอมเมนต์ และอื่นๆ หรือดำเนินการอื่นๆ ตามความจำเป็น นอกจากนี้ เราอาจดำเนินการทางกฎหมายตามความจำเป็นซึ่งอาจรวมถึงการให้ข้อมูลแก่กระทรวง ตัวแทน หรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

  8. ข้อ 8 (ลิขสิทธิ์/สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา)

   ลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการบริการของเรา (รวมถึงรูปภาพ วิดีโอ ข้อความ ภาพถ่าย โปรแกรม และอื่นๆ) และของเว็บไซต์ของเรา
   อนุญาตให้ใช้งานโดยการท่องเที่ยวแห่งเซโตอุจิหรือผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตจากการท่องเที่ยวแห่งเซโตอุจิเท่านั้น

  9. ข้อ 9 (การอ้างอิงบทความและอื่นๆ)

   ในการอ้างอิงเนื้อหาใดๆ จากเว็บไซต์ของเรา โปรดปฏิบัติตามข้อ 32 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ การอ้างอิงในกรณีต่อไปนี้ไม่สามารถยอมรับได้นอกเหนือจากว่าการอ้างอิงนั้นได้รับอนุญาตจากการท่องเที่ยวแห่งเ ซโตอุจิแล้ว
   ・ส่วนที่อ้างถึงเป็นข้อมูลหลักแทนที่จะเป็นข้อมูลประกอบ
   ・เนื้อหาหลักประกอบด้วยส่วนที่อ้างถึง
   ・เนื้อหามีความแตกต่างหรือเปลี่ยนไปจากส่วนที่อ้างถึง
   ・เนื้อหาต้นฉบับและส่วนที่อ้างอิงไม่ได้ถูกแบ่งออกอย่างชัดเจน
   ・ส่วนที่อ้างถึงไม่ได้ถูกอ้างถึงอย่างเหมาะสมสำหรับการคุ้มครอง การวิจารณ์ การวิจัย และอื่น ๆ
   * สำหรับกฎระเบียบเฉพาะเกี่ยวกับการอ้างอิง โปรดดูที่ กฎระเบียบว่าด้วยการอ้างอิงเนื้อหา

  10. ข้อ 10 (การชดเชยความเสียหาย)

   ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ ผู้รับชม หรือบุคคลอื่นๆ ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ หรือได้ก่อให้เกิดความเสียหายหรือสูญเสียแก่การท่องเที่ยวแห่งเซโตอุจิหรือบุคคลที่สาม การท่องเที่ยวแห่งเซโตอุจิจะเรียกร้องให้บุคคลนั้นชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

  11. ข้อ 11 (ความถูกต้องตามกฎหมายของข้อตกลงนี้)

   แม้ว่าบางส่วนของข้อกำหนดนี้อาจเป็นโมฆะในทางกฎหมาย แต่ข้อกำหนดอื่นๆ ยังคงมีผลถูกต้องตามกฎหมาย หากส่วนหนึ่งของข้อกำหนดนี้ไม่มีผลบังคับใช้ต่อบุคคลใดหรือนิติบุคคลใดโดยเฉพาะ ข้อกำหนดนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้แก่ผู้ใช้หรือนิติบุคคลอื่น
   พระราชบัญญัติสัญญาสำหรับผู้บริโภค ค.ศ. 2000 ฉบับที่ 61 (The Consumer Contract Act (2000, Article No. 61)) ข้อ 2 วรรค 3 ว่าด้วยสัญญาสำหรับผู้บริโภค จะไม่บังคับใช้กับเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ และเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งเซโตอุจิไม่ต้องรับผิด ในกรณีดังกล่าว
   หากมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้อันเนื่องมาจากการผิดสัญญาหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายโดยการท่องเที่ยวแห่งเซ โตอุจิ การท่องเที่ยวแห่งเซโตอุจิจะรับผิดชอบโดยชดเชยค่าเสียหายสูงสุดตามความเสียหายที่ผู้ใช้งานรายนั้นพึงได้รับ

  12. ข้อ 12 (กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล)

   ข้อกำหนดนี้บังคับใช้ภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น และตีความตามกฎหมายญี่ปุ่น หากมีข้อขัดแย้งระหว่างการท่องเที่ยวแห่งเซโตอุจิ ผู้ใช้งาน และผู้ผลิตสินค้า ศาลแขวงฮิโรชิมาจะเป็นศาลชั้นต้นซึ่งมีเขตอำนาจศาลเฉพาะ

บังคับเมื่อใช้วันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 2017

 

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม โปรดส่งข้อความไปที่หน้าเพจนี้หรืออีเมลไปยังที่อยู่ด้านล่าง
info@setouchitourism.or.jp
* โปรดเข้าใจว่าในบางกรณีเราอาจไม่สามารถให้คำตอบท่านได้ ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของคำถาม

 

หลักเกณฑ์ในการอ้างอิงเนื้อหา/นำเนื้อหาไปใช้งาน

ในการอ้างอิงรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เนื้อหา และอื่นๆ จากเว็บไซต์ของเรา โปรดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

 

 1. ใช้เครื่องหมาย “ ” ในส่วนที่อ้างอิง
  โปรดแน่ใจว่าท่านได้แจ้งส่วนที่อ้างอิงหรือลิงค์ของเนื้อหาที่อ้างอิงไว้อย่างชัดเจน
 2. ระบุและเชื่อมต่อไปยัง URL ของบทความที่อ้างอิง

  ระบุชื่อเว็บไซต์ของเรา “Setouchi Trip” หน้าเว็บไซต์ของเรา(https://setouchifinder.com/) และ URL
  ของบทความที่ท่านอ้างอิงเนื้อหา

  (*โปรดทราบว่า URL ของบทความอาจถูกลบทิ้งหรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

 3. ห้ามแก้ไข เขียนขึ้นใหม่ หรือลบเนื้อหา
  เป็นเรื่องสำคัญมากที่ท่านต้องอ้างอิงเนื้อหาต้นฉบับ โปรดทราบว่าหากท่านแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือกระทำการใดๆ
  ที่ทุจริตต่อเนื้อหาต้นฉบับโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านจะทำผิดกฎหมาย (สิทธิในการคงไว้ซึ่งบูรณภาพแห่งงาน: Right
  to Maintain Integrity)

 

ตัวอย่าง 1


อ้างอิงจาก http://setouchitrip.com

 

ตัวอย่าง 2


อ้างอิงจากบทความ


*หากท่านต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอ้างอิง โปรดติดต่อเราล่วงหน้าผ่านทางอีเมล
(โปรดติดต่อเราหากท่านต้องการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของเราโดยไม่อ้างอิงข้อมูลใดๆ)
info@setouchitourism.or.jp

*โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานว่าด้วยกฎและข้อบังคับว่าด้วยลิขสิทธิ์และอื่นๆ